เกี่ยวกับโปรแกรม DOL Survey พิมพ์
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันจันทร์ที่ 03 มกราคม 2011 เวลา 21:27 น.

หลักการเหตุผล
   เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคม และการปกครอง การจัดทำระบบการบริหารจัดการที่ดิน หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าระบบที่ดิน เป็นระบบทะเบียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับที่ดิน 
    ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับระบบที่ดิน โดยแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินสมัยใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองระบบที่ดินในฐานะเป็นรากฐาน และองค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศที่ดินเป็นฐาน ระบบสารสนเทศที่ดินดังกล่าว จึงเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการที่ดินและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ


    กรมที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับแนวคิดเกี่ยวกับระบบที่ดินดังกล่าว และเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน กรมที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินขึ้น เป็นที่มาของการพัฒนาระบบ DOL Survey

ระบบ DOL Survey
     กรมที่ดิน มีนโยบายสนับสนุนการใช้โปรแกรมการคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากกรมที่ดินและเป็นลิขสิทธิ์ของกรมที่ดิน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการใช้งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยโปรแกรมที่ใช้จะต้องความถูกต้องตามระเบียบทั้งในเรื่องวิธีการคำนวณและรูปแบบการพิมพ์ อีกทั้งไฟล์ข้อมูลผลลัพธ์จากโปรแกรมจะต้องสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศใช้โปรแกรม DOL Survey ในการคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน และให้ยกเลิกการใช้โปรแกรม Auto LAND

     * ปัจจุบันโปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน (แบบ Offline) เป็น Version 2.0.2.9 Offline

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 10:11 น.