Home ดาวน์โหลดไฟล์

Font Size Changer

Up

ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline

ชุดติดตั้งโปรแกรมคำนวณรังวัดเวอร์ชัน 2.0.2.5 Offline ประกอบด้วยไฟล์ติดตั้งจำนวน 7 ไฟล์ ดังนี้
   1. setupDOLSURVEY-part01.rar (39,063 KB)
   2. setupDOLSURVEY-part02.rar (39,063 KB)
   3. setupDOLSURVEY-part03.rar (39,063 KB)
   4. setupDOLSURVEY-part04.rar (39,063 KB)
   5. setupDOLSURVEY-part05.rar (39,063 KB)
   6. setupDOLSURVEY-part06.rar (39,063 KB)
   7. setupDOLSURVEY-part07.rar (39,063 KB)

ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดิน ทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมชุดติดตั้งจำนวน 7 ไฟล์ ไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และทำการ Extract file ทั้ง 7 จะได้ชุดคำสั่งสำหรับติดตั้งโปรแกรม จากนั้นให้ทำการ Install โปรแกรมแบบ Offline ตามที่ได้รับการฝึกอบรมหรือตามเอกสารคู่มือ

 

แผ่นที่ 1 (1)

แผ่นที่ 2 (1)

แผ่นที่ 3 (1)

แผ่นที่ 4 (1)

แผ่นที่ 5 (1)

แผ่นที่ 6 (1)

แผ่นที่ 7 (1)

 

Most downloaded files in this section

Setup-DOLSurvey01 (ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline/แผ่นที่ 1)
Setup-DOLSurvey02 (ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline/แผ่นที่ 2)
Setup-DOLSurvey03 (ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline/แผ่นที่ 3)
Setup-DOLSurvey06 (ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline/แผ่นที่ 6)
Setup-DOLSurvey04 (ชุดติดตั้งโปรแกรม V 2.0.2.5 Offline/แผ่นที่ 4)

 

Powered by Phoca Download