Home ดาวน์โหลดไฟล์

Font Size Changer

ดาวน์โหลดไฟล์ DOL CAD
 • ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง DOL CAD เวอร์ชัน 1.0.5.5   ( 15 รายการ )

  [คำแนะนำ!!! ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชัน 1.0.5.5 ที่บีบอัดนามสกุล .ZIP ให้ครบทั้ง 15 แผ่น เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ตำแหน่งใด ๆ จากนั้นดำเนินการ ดังนี้
     1. คลิก Mouse ขวามือที่ไฟล์ติดตั้งแผ่นที่ 1 และเลือกเมนูแยกไฟล์ไปที่...หรือ Extract file to...
     2. ระบบจะทำการขยายไฟล์จนครบทั้ง 15 แผ่น เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ตำแหน่งใด ๆ
     3. ดับเบิลคลิกเลือกไฟล์ Setup.exe เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดำเนินการตามคู่มือการติดตั้งโปรแกรม

  หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม DOL CAD ในเครื่องเดียวกันกับโปรแกรม DOL Survey จะพบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรม DOL Survey ได้ ให้ทำการแก้ไขปัญหาโดยเลือกเมนูที่ 6 ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ทั้งนี้ หากเลือกเมนูข้อ 6: ติดตั้ง Online ในขั้นตอนการติดตั้งแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม DOL Survey ได้ หรือมีปัญหาขณะติดตั้งโปรแกรม DOL CAD ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ]

 • ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง DOL CAD เวอร์ชัน 1.0.5.3   ( 16 รายการ )

  [คำแนะนำ!!! ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม DOL CAD เวอร์ชัน 1.0.5.3 ที่บีบอัดนามสกุล .ZIP ให้ครบทั้ง 16 แผ่น เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ตำแหน่งใด ๆ จากนั้นดำเนินการ ดังนี้
     1. คลิก Mouse ขวามือที่ไฟล์ติดตั้งแผ่นที่ 1 และเลือกเมนูแยกไฟล์ไปที่...หรือ Extract file to...
     2. ระบบจะทำการขยายไฟล์จนครบทั้ง 16 แผ่น เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ตำแหน่งใด ๆ
     3. ดับเบิลคลิกเลือกไฟล์ Setup.exe เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดำเนินการตามคู่มือการติดตั้งโปรแกรม

  หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม DOL CAD ในเครื่องเดียวกันกับโปรแกรม DOL Survey จะพบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรม DOL Survey ได้ ให้ทำการแก้ไขปัญหาโดยเลือกเมนูที่ 6 ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ทั้งนี้ หากเลือกเมนูข้อ 6: ติดตั้ง Online ในขั้นตอนการติดตั้งแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม DOL Survey ได้ หรือมีปัญหาขณะติดตั้งโปรแกรม DOL CAD ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ]

 • ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.5   ( 1 Article )
 • ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.7   ( 1 Article )
 • ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0.8   ( 1 Article )
 • ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2.8   ( 1 Article )
 • ดาวน์โหลดไฟล์ Update เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.3.5   ( 1 Article )