Home ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านรังวัดและแผนที่

Font Size Changer

ด้านรังวัดและแผนที่
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำอธิบายการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 2364
2 ด่วนมาก มท ๐๕๑๔.๓ / ว๑๔๕๗๔ ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๐ ซ้อมความเข้าใจการสอบถามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง 1433
3 ด่วนมาก มท ๐๕๑๔.๓ / ว๑๕๙๖๐ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๐ ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการรังวัดในสำนักงานที่ดิน 1258
4 ด่วนมาก ระเบียบกรมที่ดิน ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๐ ว่าด้วยการลงที่หมายในระวางดิจิทัลของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1547
5 มท ๐๕๑๔.๓ / ว๑๓๒๘๙ ลว. ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ รายงานเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ 1282
6 มท ๐๕๑๔.๓ /ว๑๒๗๒๕ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๐ การแก้ไขแบบพิมพ์และตัวอย่างตามระเบียบกรมที่ดินฯ 1307
7 มท ๐๕๑๔.๓ /ว๒๓๗๕๓ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๑ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการคำนวณและการลงที่หมายแผนที่งานรังวัดฯ 1251
8 มท ๐๕๑๔.๓ /ว๔๕๘๘ ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐ ซ้อมความเข้าใจการสอบถามที่อยู่จากนายทะเบียนอำเภอฯ 1131
9 มท ๐๕๑๔๓/ว๔๑๑๙๑ การใช้โปรแกรมการคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักที่ดิน 1676
10 มท ๐๕๑๖.๒๖๓๗ /ว๘๑๒๔ ลว. ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการต่อเลขที่ดินฯ 1645
11 มท ๐๖๑๑ /ว๔๒๕๔ ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๒๕ เรื่องการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน 1380
12 ระเบียนกรมที่ดิน ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยการใช้แบบพิมพ์เกี่ยวกับงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1207
13 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการคำนวณและการลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 1566
14 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัด และการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 3095
15 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 2612