Home คู่มือการทำงาน คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบ

Font Size Changer

คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 14:15 น.

1. การกำหนดค่าเบื้องต้นก่อนติดตั้งโปรแกรมคำนวณรังวัด ในระบบปฏิบัติการ Windows Vista
2. การกำหนดค่าเบื้องต้นก่อนติดตั้งโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows 7
3. การแก้ไขปัหาเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรมคำนวณรังวัด ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่ได้
4. การแก้ไขปัญหาในการใช้งานสามเหลี่ยม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 10:32 น.