Home นโยบายการใช้โปรแกรม

Font Size Changer

นโยบายการใช้โปรแกรม DOL Survey PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 08:25 น.
กรมที่ดิน มีนโยบายสนับสนุนการใช้โปรแกรมการคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากกรมที่ดินและเป็นลิขสิทธิ์ของกรมที่ดินรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการใช้งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยโปรแกรมที่ใช้จะต้องความถูกต้องตามระเบียบทั้งในเรื่องวิธีการคำนวณและรูปแบบการพิมพ์ อีกทั้งไฟล์ข้อมูลผลลัพธ์จากโปรแกรมจะต้องสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศใช้โปรแกรม DOL Survey ในการคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน และให้ยกเลิกการใช้โปรแกรม Auto LAND
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 10:40 น.