Home ภาพกิจกรรม อบรมหลักสูตรระบบการรังวัดและทำแผนที่เพื่อบริหารงานที่ดิน

Font Size Changer

อบรมหลักสูตรระบบการรังวัดและทำแผนที่เพื่อบริหารงานที่ดิน PDF พิมพ์ อีเมล

                   สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการรังวัดและทำแผนที่เพื่อบริหารงานที่ดิน ระหว่างวันที่ 18- 27 พฤษภาคม 2554 ณ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการรังวัดและทำแผนที่ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานทางด้านการรังวัดและทำแผนที่ให้เข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวนประมาณ 30 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนของหลักสูตรการสอนประมวลผลข้อมูลรังวัดด้วย DOL Survey วิทยากรที่ร่วมบรรยาย เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน