Home ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านทะเบียน มท ๐๕๑๕ /ว ๑๙๘๑๘ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ

Font Size Changer

มท ๐๕๑๕ /ว ๑๙๘๑๘ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:00 น.

 มท ๐๕๑๕ /ว ๑๙๘๑๘ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:37 น.