แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 08:20 น.

1. หนังสือเวียนแจ้งขอให้หน่วยงานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจฯ แบบ Online ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. คำแนะนำและขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม
3. แบบประเมินผลความพึงพอใจฯ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
4. แบบประเมินผลความพึงพอใจฯ (สำหรับประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ)